Γλωσσάρια και παλιές  λέξεις από τις Στενιές και την Ανδρο