Επιστροφή στον κατάλογο των Λαογραφικών

 

Προικοδοτήριον διαφόρων κινητών και ακινήτων πραγμάτων αξίας δραχμών 6.000.

 

Εν τω χωρίω Στενιών του Δήμου Ανδρου εν τη οικία και κατοικία της Βιολάντης(1) συζύγου Γιαν. Παλαιοκρασσά ή του συζύγου αυτής  Γιαν. Παλαιοκρασσά(2) του προικοδότου, σήμερον την ενάτην του μηνός Ιανουαρίου του χιλιοστού οκτακοσιοστού ενενηκοστού πρώτου έτους, ημέραν Τετάρτη της εβδομάδος  Μ.Μ. ενώπιον εμού του συμβολαιογράφου Ανδρου Νικολάου Ε. Καμπάνη, εδρεύοντος και κατοικούντος εν τη πόλει Ανδρο παρουσία των επί τούτο κληθέντων δύο ενηλίκων πολιτών Ελλήνων μαρτύρων γνωστών μας και ασχέτων μας συγγενείας κατά τον Νόμον, των Μιχ. Αλεξ. Κέτση(3) κτηματίαν και Δημήτ. Ν. Σύμπουραν ή Μπουκουβάλα(4) σανδαλοποιού, κατοίκων αμφοτέρων του χωρίου Στενιών του Δήμου Ανδρου, ενεφανίσθησαν οι εν τη ως άνω οικία κατοικούντες , αφ ενός Γιαννούλης Γ. Παλαιοκρασσάς εμποροπλοίαρχος μετά της θυγατρός του Ανεζιώς(5) τα του οίκου ασχολουμένη και αφ ετέρου Γιαννούλης Μ. Γιαλούρης ναυτικός, κάτοικοι άπαντες του χωρίου Στενιών του Δήμου Ανδρου, άπαντες γνωστοί μας, μη υπαγόμενοι εις εξαίρεσιν τινά εμού και των μαρτύρων τοιύτου και ητήσαντο από κοινού την σύνταξη του παρόντος, δι ου εξέθηκον και συνεβάλλοντο άπαντες τ’ ακόλουθα. ο Γιαννούλης Γ. Παλαιοκρασσάς για να φέρει οσονούπω εις νόμιμον πρώτου γάμου κοινωνίαν την θυγατέρα του ταύτην Ανεζιώ μετά του συμβαλλόμενου τούτου Γιαν. Μ. Γιαλούρη(6) εις ους την ευζωίαν επιθυμεί να συντελέσει μετά τας φιλοστόργους προς αυτούς πατρικάς ευχάς του προς τον σκοπόν τούτον οικειοθελώς και ευχαρίστως ομολόγησεν ορισθείς ούτος προικοδότης Παλαιοκρασσάς οτι προς ανακούφισην των του γάμου βαρών προικίζει αυτήν την εξής κινητών και ακινήτων περιουσίαν του, την οποία παρέδωσε σήμερον εις χείρας του μελλογάμβρου τούτου Γιαννούλη Μ. Γιαλούρη, ινα ούτος διαχερίζεται αυτών ως προικώαν περιουσίας της μελλονύμφου τούτης θυγατρός μου Ανεζιώς συμφώνως μετά τας περί προικός διατάξεις του νόμου ως ακολούθως, ήτοι πρώτον μίαν εικόναν επ????νων ο Αγιος Ανδρέας προς βοήθειαν των, δεύτερον την εντός του χωρίου Στενιών του Δήμου Ανδρου κειμένην οικίαν του, ολόκληρον ως εστί και ευρίσκεται και μετά των προαυλίων αυτής και μετά του κάτωθι αυτής υπογείου και μετά του όπισθεν της οικίας ταύτης γηπέδου, ολόκληρον και μετά όλων των δικαιωμάτων και παραρτημάτων απάντων, ????? απάντων γύρωθεν με οικίαν του Αντωνίου Λογοθέτη, με κήπον των κληρονόμων Σταματέλλου Παλαιοκρασσά και με δημοσίαν οδόν, τρίτον μία άμπελον κειμένην κατά την θέση Λυδαίον της περιφερείας του χωρίου Στενιών του Δήμου Ανδρου ολόκληρον ως εστί και ευρίσκεται άδενδρον μετά του εν αυτή ποτιστικού ύδατος της, υπό  τον όρον να ποτίζει αύτη η προικοδόχος Ανεζιώ οπόταν υπάρχει ανομβρία ημίσειαν αιμασιάν της ανωτέρω αμπέλου, όποτε όμως υπάρχει πολυομβρία να ποτίζει ολόκληρον την Δευτέραν εκάστης Εβδομάδος βουλώνοντας η ίδια την δεξαμενήν του ύδατος κατά εσπέραν  της Κυριακής εκάστης εβδομάδος, συνορευομένης γύρωθεν με κτήματα της Μαρίας χήρας, Αντ. Στεφάνου, Μιχαήλ Σύμπουρα και με ατραπόν, τέταρτον κατά την θέσιν Σταμάταινας της περιφερείας του αυτού χωρίου Στενιών του Δήμου Ανδρου κειμένου περιβολίου ολόκληρον άδενδρον μετά του ποτιστικού ύδατος του, όπως ανέκαθεν μέχρι σήμερον ποτίζεται, συνορευόμενον γύρωθεν με κτήματα των κληρονόμων Δημ. Παλαιοκρασσά, Γεωρ. Παλαιοκρασσά και ξηρορεύματος, πέμπτον εκ του κατά την θέσιν Σαρά της περιφέρειας ως άνω χωρίου και Δήμου κειμένου εξωχωραφίου του μέρος εξ αυτού συμφώνως με τα όρια άπερ θέλει θέσει ο ρηθείς προικοδότης, ήτοι το προς το μέρος του ρεύματος κείμενον, συνορευομένου του όλου τούτου εξωχωραφίου με δημοσίαν οδόν με ρεύμα, με κτήματα των Ιωάννου Ψυχάρη και Γεωργίου Καραπιπέρη, έκτον εικοσόφραγκα χρυσά Γαλλίας εκατόν και τα οποία εμετρήθησαν προς τον μελλόγαμβρον ενώπιον μας και των μαρτύρων σήμερον παρά του προικοδότου Παλαιοκρασσά, ως και τα εξής κινητά είδη, εν περιδέραιον χρυσούν, έναν σταυρόν όμοιον, τρία ζεύγη ενωτίων, δύο δακτυλίδια, άπαντα χρυσά, εξ κοχλιάρια του γλυκού αργυρά, έναν δίσκον μετά του σερβίτσιου του, τέσσαρας λέβητας ορειχαλκίνους, δύο στρώματα πλήρη μαλλίων, δύο μαξιλάρας επίσης και τέσσαρα μικρά μαξιλάρια, επίσης δύο εφαπλώματα το εν μεταξωτόν, οκτώ ζεύγη σινδονίων και επτά ζεύγη κελύφια μαξιλαριών, δύο ζεύγη παραπετασμάτων, δύο κουβέρτας κρεβατιού, δώδεκα φορέματα, τα δύο μεταξωτά, τα άλλα μάλλινα, τέσσερα επανωφόρια, τα δύο μεταξωτά τα έτερα μάλλινα, τρεις μποξάδες εξ ων ο εις λαχουρένιος οι λοιποί μάλλινοι, οκτώ ζεύγη προσοψίων, τέσσαρες δωδεκάδας ασπρόρουχα διάφορα, δύο τραπεζομάνδηλα, δύο δωδεκάδας πετσέτας λινάς, τέσσαρες δωδεκάδας πιάτα και τέσσαρες πιατέρες, μία δωδεκάδα μαχαιροκουταλοπήρουνα, ένα καθρέπτην, ένα σκρίνιο κάρινο, εν τραπέζι ομοίως, ένα καναπέ ομοίως με των στρω???, μία δωδεκάδα καθέκλας ψάθινας, εν ζεύγος παμανδάνιου (?) εξ αρζεντά και εν ζεύγος λάμπας. Επί τέλους ομολόγησαν ο προικοδότης και παραδέχτησαν ο τε μελλόγαμβρος και μελλόνυμφος θυγάτηρ του Ανεζιώ συμφώνως με το επικρατούν εν τη νήσω ταύτη παλαιόν και αδιάκοπον έθιμον το κανονίζον τα κληρονομικά δικαιώματα εν περιπτώσει ακληρίας των μελλονύμφων τούτων ή τεκνοποιούντων μεν αποβιωσάντων όμως ο μη γένοιτο άπαντα τα τέκνα των ή και ο εις των μελλονύμφων τούτων, τότε εν τοιαύτη περιπτώσει να επιστρέφεται η προικία αύτη περιουσία εις τον προικοδότην εάν αυτός υπάρχει εν τη ζωή, άλλως τε εις τους πλησιεστέρους συγγενείς και η μεν νύμφη να λαμβάνει την προγαμιαίαν δωρεάν εκ δραχμών πεντακοσίων ο δε μελλόγαμβρος την νυμφικήν κλίνην. Οι δε μελλόνυμφοι ούτοι ομολόγησαν ότι ευχαρίστως δέχονται την σύστασην των γάμων των ως και την δοθείσαν προς αυτούς προίκαν εκ μέρους του προικοδότου τούτου πατρός των με τους προεκτεθέντας όρους και υποχρεώσεις αυτού και ήνπερ προίκα παρέλαβεν ο μελλόγαμβρος ούτος Γιαλούρης σήμερον εις την πλήρην κατοχήν και κυριότητα του ίνα ούτος διαχειρίζεται αυτήν ως προικώαν περιουσίαν της μελλονύμφου Ανεζιώς και εξ??? τον ρηθέντα προικοδότη καθολοκληρίαν  διά την προίκαν ταύτην ευγνωμονούντες τα μέγιστα προς τον προικοδότη πατέρα των Γιαν. Γ. Παλαιοκρασσά και ότι προσφέρει ο μελλόγαμβρος τη μελλονύμφω ταύτη Ανεζιώ λόγω προγαμιαίας δωρεάς δραχμάς πεντακοσίας. Η δε αξία απάσης της προικός ταύτης συμπεριλαμβανομένης συμπεριλαμβανομένης και της προγαμιαίας δωρεάς υπελογίσθη παρά των ιδίων συμβαλλομένων εις δραχμάς εξ χιλιάδας. Ταύτα πάντα ανομολογήσαντες και παραδεχθέντες άπαντες οι συμβαλλόμενοι ούτοι με κοινήν αυτών ευχαρίστησιν υπέμνησα τω μελλογάμβρο τούτω Γιαλούρην τον περί μεταγραφής νόμον στας συνεπείας της παραλείψεως αυτού. Εις πίστιν συνετάχθη το παρόν, όπερ αναγνωσθέν ευκρινώς και μεγαλοφώνως εις επήκοον των συμβαλλομένων τούτων και των μαρτύρων και βεβαιωθείς υπεγράφη παρ’ απάντων και εμού ως έπεται.

 

Οι συμβαλλόμενοι                                                             Οι μάρτυρες

                                                              

Γιαννούλης Γ. Παλαιοκρασσάς                                    Μιχ. Αλεξ. Κέτσης

Γιαννούλης Μ. Γιαλούρης                                               Δημήτρ. Ν. Σύμπουρας ή Μπουκουβάλας

Ανεζιώ Γ. Παλαιοκρασσά.

 

 

Ο συμβολαιογράφος Ανδρου

 

(Τ.Σ.) Ν. Ε. Καμπάνης

??? ακριβές αντίγραφον

 

Εν Ανδρω την 24 Φεβρουαρίου 1892

Ο συμβολαιογράφος Ανδρου

(υπογραφή)

 

__________________________________________________________________________________________

 

Παρατηρούμε ότι το πρώτο αντικείμενο της προίκας είναι μια ιερή εικόνα (εδώ του Αγίου Ανδρέα). Ο κος Κώστας Ν. Πολέμης info αναφέρει ότι η προικοδοτούμενη όφειλε την ημέρα του εορτασμού της εικόνας να προσφέρει άρτον (το λεγόμενο πανηγύρι) στο εκκλησίασμα και να ανοίγει το σπίτι της για επισκέψεις και ευχές.

 

Για να δείτε ένα άλλο προικοσύμφωνο πατήστε εδώ και ένα αβαντάριον πατήστε εδώ.

 

(1) Μπέη Βιολαντώ (Βιολάντη) του Γεωργίου (113) #3297 σύζ. Παλαιοκρασσά Γιαννούλη του Γεωργίου

(2) Παλαιοκρασσάς Γιαννούλης του Γεωργίου (112) #1613 

(3)  Κέτσης Μιχαήλ του Αλεξάνδρου (121) #3117 info

(4)  Σύμπουρας ή Μπουκουβάλας Δημήτριος του Νικολάου (13) #2003

(5) Παλαιοκρασσά Αννεζιώ του Γιαννούλη (1127) #2938.

(6) Γιαλούρης Γιαννούλης του Μιχαήλ (1222) #2937 info

 

 επιστροφή στην πρώτη σελίδα

 

μετάβαση στην επόμενη σελίδα

 

 

Επιστροφή στον κατάλογο των Λαογραφικών

 

Επιστροφή στην αρχική σελίδα