Πάτρα του Μιχαήλ Βαλμά 1894 (Αποίκια)  #2767.

σύζ.(1921):

 Δημήτριος Παλαιοκρασσάς του Γεωργίου 1884  #2758.
1) 
 Γεώργιος (Κάλπης) Παλαιοκρασσάς του Δημητρίου
 #2019.

σύζ.:

 Ειρήνη (Ρηνιώ) του Βασιλείου Φαλαγκά 1914  #2017.
1) 
 Γιολάντα του Γεωργίου Παλαιοκρασσά 1947
 #2128.

σύζ.: Νικόλαος Βαλμάς του Δημητρίου 1933  #2131.

1) Ειρήνη του Νικολάου Βαλμά
 #2133.

σύζ.: Γιάννης  #5244.

1) Γιολάντα του Ιωάννη
 #5245.
2) Δημήτριος Παλαιοκρασσάς του Γεωργίου (+.)
 #2129.

σύζ.(1ος του Γ. χ.α.): Ειρήνη του Ιωάννη Μπουλμέτη  #2127. Πατ. #2094.

σύζ.(2ος του Γ. χ.α.): Αγγελική  #2132.

σύζ.(2ος του Γ. χ.α.): Μελπομένη του Δημητρίου Κουρτέση  #2130.

2) 
 Μιχαήλ Παλαιοκρασσάς του Δημητρίου 1927 παντρεύτηκε στην Αγγλία, παιδιά στην Αγγλία
 #2768.