Next 
12345
Δημήτριος Κουτέλης του Ματθαίου,  #994.
1) Νικόλαος Κουτέλης του Δημητρίου, 1874 (Γαμπρούδης)
 #615.
2) Ματθαίος Κουτέλης του Δημητρίου,
 #995.
1) 
 Δημήτριος Κουτέλης του Ματθαίου, 1912
 #997.
2) Μαριγούλα του Ματθαίου Κουτέλη, 1912
 #998.
1) Ιωάννης Μπουλμέτης του Χρήστου, 1938
 #3556.
1) Χρήστος Μπουλμέτης του Ιωάννη, 1970
 #3902.
2) Ανδρέας Μπουλμέτης του Ιωάννη, 1974
 #3903.
2) Χαρίκλεια του Χρήστου Μπουλμέτη, 1942
 #2892.
1) Βασίλειος Γιαννίσης του Μιχαήλ, 1965
 #2530.
2) Μαρία του Μιχαήλ Γιαννίση, 1973
 #2893.