Next 
12345
Θεόδωρος Μπαφαλούκος του Νικολάου, 1738  #4564.
1) Νικόλαος Μπαφαλούκος του Θεοδώρου, 1768 (+1843, Ιανουάριος)
 #4565.
1) Θεόδωρος Μπαφαλούκος του Νικολάου, 1808
 #4566.
1) Νικόλαος Μπαφαλούκος του Θεοδώρου, 1836
 #4569.
2) Μαρούλα του Θεοδώρου Μπαφαλούκου, 1838
 #4173.
1) Ειρήνη του Ιωάννη Χαρχαρού, 1859
 #4174.
2) Νικόλαος Χαρχαρός του Ιωάννη, 1861
 #4175.
3) Θεοδωρής Χαρχαρός του Ιωάννη, 1865 (+ )
 #2030.
4) Μιχαήλ Χαρχαρός του Ιωάννη, 1866 (Κολησομύτης)
 #4176.
5) Ηρακλής Χαρχαρός του Ιωάννη, 1867 (+ )
 #1953.
6) Αντώνιος Χαρχαρός του Ιωάννη, 1876
 #2047.
3) Αντώνιος Μπαφαλούκος του Θεοδώρου, 1841
 #4570.
1) Διαμάντω του Αντωνίου Μπαφαλούκου, 1871
 #3914.
2) 
 Περάκης Μπαφαλούκος του Αντωνίου, 1874
 #1426.
3) 
 Μαρουλιώ του Αντωνίου Μπαφαλούκου, 1876
 #3439.
4) 
 Θεόδωρος Μπαφαλούκος του Αντωνίου, 1878 (Κουκής)
 #2314.