1234
Γεώργιος Σουσούδης, από Ρόδο  #5177.

σύζ.(1ος): σύζυγος 1,  #5178.

1) Μιχαήλ Σουσούδης του Γεωργίου, ίδιο πατέρα με ΙΣ
 #1682.

σύζ.:

 

Ανθή του Γεωργίου Παλαιοκρασσά,  #423.

1) Γιώργος Σουσούδης του Μιχαήλ,
 #425.
2) Μόσχα του Μιχαήλ Σουσούδη,
 #426.

σύζ.: Παναγιώτης Τσαγκάρης,  #5165.

1) Ανθή (Λίτα) του Παναγιώτη Τσαγκάρη,
 #427.
2) Μαρίκα του Παναγιώτη Τσαγκάρη,
 #5166.

σύζ.: -, καταγωγή Γερμανική  #5167.

2) κόρη 1 του Γεωργίου Σουσούδη,
 #5180.

σύζ.(2ος): σύζυγος 2,  #5179.

3) Δημήτριος Σουσούδης του Γεωργίου,
 #5181.
1) Γιώργος Σουσούδης του Δημητρίου,
 #5184.
2) κόρη του Δημητρίου Σουσούδη,
 #5185.
1) α δίδυμο1,
 #5186.
2) α δίδυμο2,
 #5187.
3) β δίδυμο1,
 #5188.
4) β δίδυμο2,
 #5189.
4) Παράσχος Σουσούδης του Γεωργίου,
 #5182.
1) Γιώργος Σουσούδης του Παράσχου,
 #5190.
2) κόρη του Παράσχου Σουσούδη,
 #5191.
5) Ιωάννης Σουσούδης του Γεωργίου,
 #861.

σύζ.: Ρίτσα του Θεοδοσίου Φαλαγκά, 1925 (+.)  #447.

1) Γιώργης Σουσούδης του Ιωάννη,
 #451.
2) 
 Θεοδόσιος Σουσούδης του Ιωάννη,
 #452.

σύζ.: Αικατερίνη (Κατερίνα) του Γιάννη Παλαιοκρασσά, 1970  #786.

1) Γιάννης Σουσούδης του Θεοδοσίου, 2002
 #591.
2) Φλωρέζα του Θεοδοσίου Σουσούδη, 2003
 #592.
3) Ειρήνη του Θεοδοσίου Σουσούδη, 2007
 #593.
6) κόρη 2 του Γεωργίου Σουσούδη,
 #5183.