Next 
12345
Σταματέλος Μπίστης του Μιχαήλ,  #5016.
1) Μιχαλάκης Μπίστης του Σταματέλου, (+1712 ή 1716)
 #5017.
1) Σταματέλος Μπίστης του Μιχαήλ,
 #5019.
1) Βιολάντη του Σταματέλου Μπίστη,
 #5020.
2) Μιχάλης Μπίστης του Σταματέλου,
 #5021.
1) Ευφροσύνη του Μιχάλη Μπίστη, χ.α.
 #5027.
2) Μαρία του Μιχάλη Μπίστη,
 #4896.
3) Μαρδίτσα ή Αμύρισσα του Σταματέλου Μπίστη,
 #5022.
4) Μοσχού του Σταματέλου Μπίστη,
 #5023.
5) Μαρούλα του Σταματέλου Μπίστη, ανύμφευτος
 #5024.
6) Μαρία του Σταματέλου Μπίστη, ανύμφευτος
 #5025.