1234
Μαριογκούλα του Νικολάου Βούλγαρη, 1924 (+2015)  #896.

σύζ.(16/11/1952):

 

Δημήτρης Πολέμης του Σταματίου, 1918  #33.

1) Σταμάτης (Μάκης) Πολέμης του Δημητρίου, 1953
 #36.

σύζ.: Μάντω (Άντα) του Αντώνη Σύμπουρα, 1958  #719.