1234
Μαρία Ραΐση,  #5481.

σύζ.: Διονύσης Πολέμης του Νικολάου, 1970  #1265.

1) Νικόλαος Πολέμης του Διονυσίου,
 #5482.