Πατέρας:   
Λεωνίδας (Λεονάρδος) Μπεγλέρης του Σταματίου, 1881 (Μπαμπίλιας)  #1155.
Μητέρα:   
Ουρανία του Γεωργίου Γιαλούρη,  #1154.

123
Δημήτριος Μπεγλέρης του Λεωνίδα, 1914  #1818.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Σταμάτιος Μπεγλέρης του Λεονάρδου, 1853

3905

Ερηνιώ του Νικολάου Ζιώτη, 1859

3910

Λεωνίδας (Λεονάρδος) Μπεγλέρης του Σταματίου, 1881

1155

Γεώργιος Γιαλούρης του Γ.,

1153

Μαρουλιώ του Γιαννούλη Πολέμη, 1863

1098

Ουρανία του Γεωργίου Γιαλούρη,

1154