Πατέρας:   
Γεώργιος Σαμιωτάκης του Κωνσταντίνου, 1938  #2837.
Μητέρα:   
Κωνσταντίνα,  #5367.

123
Ειρήνη του Γεωργίου Σαμιωτάκη,  #5369.

σύζ.: Μάνθος Μανσόλας,

 #5373.
1) Κωνσταντίνα του Μάνθου Μανσόλα,
 #5374.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Κωνσταντίνος Σαμιωτάκης του Γεωργίου και της Ολυμπίας, 1912

2836

Ειρήνη (Λουλού) του Γεωργίου Φακή, 1909

2831

Γεώργιος Σαμιωτάκης του Κωνσταντίνου, 1938

2837

Κωνσταντίνα,

5367