Μητέρα:   
Ερηνιώ του Δημητρίου Χαζάπη,  #2928.

123
Ελένη,  #2934.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Δημήτριος Χαζάπης του Ιωάννη, 1846

2773

Μαρουλιώ του Ανδρέα Κουτσούκου, 1849

2774

Ερηνιώ του Δημητρίου Χαζάπη,

2928