Πατέρας:   
Μιχαήλ Καμπάνης του Λεωνίδα, 1934 (+2019)  #1920.
Μητέρα:   
Ευαγγελία του Νικολάου Μπουλμέτη, 1934  #1916.

123
Ανδριανή του Μιχαήλ Καμπάνη, 1962  #159.

σύζ.: Μιχαήλ Πολέμης του Δημητρίου, 1959  #1226.

1) Δημήτριος Πολέμης του Μιχαήλ,
 #1229.



Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Λεωνίδας Καμπάνης του Μιχαήλ, 1901

2101

Δήμητρα του Μιχαήλ Λάβδα, 1910

2103

Μιχαήλ Καμπάνης του Λεωνίδα, 1934 (+2019)

1920

Νικόλαος Μπουλμέτης του Ιωάννη, 1901

1902

Ανδριάνα του Αντωνίου Καραπιπέρη, 1905

1900

Ευαγγελία του Νικολάου Μπουλμέτη, 1934

1916