Πατέρας:   
Σταμάτης (Μάκης) Πολέμης του Δημητρίου, 1953  #36.
Μητέρα:   
Μάντω (Άντα) του Αντώνη Σύμπουρα, 1958  #719.

123
Δημήτρης Πολέμης του Σταμάτη,  #722.

σύζ.: Κάλη του Ηλία Μπεζεβέγκη,

 #1610.
1) Μαριάνα του Δημητρίου Πολέμη,
 #724.
2) Σταμάτης Πολέμης του Δημητρίου,
 #1609.
3) Ηλίας Πολέμης του Δημητρίου, 2015
 #5407.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Δημήτρης Πολέμης του Σταματίου, 1918

 

33

Μαριογκούλα του Νικολάου Βούλγαρη, 1924 (+2015)

 

896

Σταμάτης (Μάκης) Πολέμης του Δημητρίου, 1953

36

Αντώνης Σύμπουρας του Νικολάου, 1919

189

Βιολέττα (Βέτα) του Γεωργίου Παλαιοκρασσά, 1932

2352

Μάντω (Άντα) του Αντώνη Σύμπουρα, 1958

719