Πατέρας:   
Γεώργιος Μανδαράκας του Ανδρέα, 1905 (Μανταράκας)  #2083.
Μητέρα:   
Ευγένα (Ευγενία) του Νικολάου Λογοθέτη, 1909  #2087.

123
Φλωρέζα (Μπέμπα) του Γεωργίου Μανδαράκα, 1934  #2014.

σύζ.:

 

Γεώργιος Φαλαγκάς του Νικολάου, 1926  #2012.

1) Νικολός Φαλαγκάς του Γεωργίου, 1959
 #692.

σύζ.: Φραγκίσκη του Γεωργίου Πολέμη, 1965  #39.

2) Ευγενούλα του Γεωργίου Φαλαγκά, 1964
 #2015.

σύζ.: Ιωάννης Χριστοδούλου του Παναγιώτη,  #1999.
Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι παππούδες
Παππούδες Γονείς

Ανδρέας Μανδαράκας του Γεωργίου, 1871

 

2048

Τέκνη του Δημητρίου Πασχάλη, 1876

 

2037

Γεώργιος Μανδαράκας του Ανδρέα, 1905

2083

Νικόλαος Λογοθέτης του Μιχαήλ, 1862

 

1233

Φλωρεζιώ του Δημητρίου Πολέμη,

1214

Ευγένα (Ευγενία) του Νικολάου Λογοθέτη, 1909

2087